آغاز همکاری انجمن پوشاک مدارس و دانشکده فنی‌حرفه‌ای دکتر شریعتی

آغاز همکاری انجمن پوشاک مدارس و دانشکده فنی‌حرفه‌ای دکتر شریعتی

1399/12/23

مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه آموزشی میان انجمن فرهنگی و هنری طراحان و تولیدکنندگان پوشاک مدارس ایران و دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران دکتر شریعتی برگزار شد www.mehrnews.com

آغاز همکاری انجمن پوشاک مدارس و دانشکده فنی‌حرفه‌ای دکتر شریعتی

https://www.mehrnews.com/news/5167978/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C